De inschrijfvoorwaarden voor ikzoekeenGroningerHuis

Algemene inschrijfvoorwaarden Woonstichting Groninger Huis

A. Algemene bepalingen

 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Ikzoekeengroningerhuis.nl
 2. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2021
 3. Dit woningzoekendenregister heeft als doel om woningzoekenden in aanmerking te laten komen voor de woningen die Woonstichting Groninger Huis via het woonruimteverdelingssysteem van Woonstichting Groninger Huis aanbieden
 4. Het gebruik van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving en de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens


B. Begrippenlijst

Woningzoekende: de persoon die aangeeft (nieuwe) woonruimte te zoeken binnen het gebied van Woonstichting Groninger Huis.

Woningzoekendenregister: het bestand van woningzoekenden, die met hun inschrijving kenbaar maken dat ze een woning willen via ikzoekeengroningerhuis.nl. Het register is voor dit doel ingesteld en wordt slechts voor doeleinden gebruikt die in deze voorwaarden staan omschreven.

Inschrijving: de registratie van een woningzoekende in het woningzoekendenregister van Woonstichting Groninger Huis.

Inschrijfduur: de periode vanaf de datum van inschrijving.

Reactie/reageren: aangeven dat men voor een specifieke woning in aanmerking wil komen naar aanleiding van een advertentie en/of woningaanbieding. Woningen worden via de website www.ikzoekeengroningerhuis.nl geadverteerd. Een woningzoekende kan maximaal 3 reacties hebben op geadverteerde woningen waarvan de reactietermijn nog niet verlopen is.


C. Inschrijfvoorwaarden

1. Geldigheid van de inschrijving

1.1. Als er wordt geconstateerd dat er doelbewust gegevens over het inkomen of de samenstelling van het huishouden zijn vervalst of als er gebruik gemaakt is van vervalste documenten, wordt een woningaanbieding ingetrokken. Ook wordt de woningzoekende dan uitgeschreven bij ikzoekeengroningerhuis.nl en wordt uw inschrijving beëindigd. De woningzoekende verliest hiermee ook alle opgebouwde zoekrechten o.b.v. inschrijfduur.

1.2. Woningzoekenden die een gezamenlijk huishouden gaan voeren, maar nu afzonderlijk staan geregistreerd als woningzoekende, zijn verplicht de accounts te koppelen. Het systeem maakt dit mogelijk.

1.3. Beide partners behouden hun eigen inschrijfduur, maar de langste inschrijfduur telt bij reageren. Als de partners niet meer samen een huishouden vormen, kunnen ze dat aangeven op ikzoekeengroningerhuis.nl. Dan geldt voor iedere partner de oorspronkelijke inschrijfduur.

1.4. Iedere woningzoekende heeft het recht om maximaal op drie woningadvertenties tegelijkertijd te reageren.


2. Vast te leggen gegevens in de inschrijving

2.1. Bij de inschrijving zijn de volgende gegevens verplicht:

2.1.1. Van de aanvrager:

 • aanhef
 • telefoonnummer
 • postcode
 • huisnummer
 • woonplaats
 • achternaam en voorletters
 • geboortedatum
 • geschat bruto jaarinkomen

2.1.2. Van partner:

 • aanhef
 • telefoonnummer
 • postcode
 • huisnummer
 • woonplaats
 • achternaam en voorletters
 • geboortedatum
 • geschat bruto jaarinkomen

2.1.3. Van de overige leden van het huishouden:

 • geboortedatum
 • geschat bruto jaarinkomen (dit inkomen telt alleen mee als deze leden van het huishouden geen eigen (pleeg)kinderen zijn) 

Woonstichting Groninger Huis heeft deze gegevens nodig om te beoordelen of de woningzoekende voor de woningen in aanmerking komt.

Als u op een kansrijke plaats op de kandidatenlijst staat vragen wij u om uw interesse in de geadverteerde woning te bevestigen. U moet dan ook verplicht een geldige, actuele inkomensverklaring uploaden. We adviseren u om uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken.

Kinderen van gescheiden ouders kunnen op de inschrijving worden vermeld van de ouder waar zij hun hoofdverblijf hebben.


3. Verlengen van de inschrijving en actualiseren gegevens
 

3.1 Woonstichting Groninger Huis vraagt de woningzoekende elk jaar of hij zijn inschrijving wil verlengen en zijn gegevens wil actualiseren. Het verlengen van de inschrijving kost 10 euro (prijspeil 2021). 

3.2 Om de gegevens actueel te houden moet de woningzoekende minstens één keer per jaar, tegelijk met het betalen van de verlengingskosten, zijn gegevens controleren en bevestigen. Hierbij dient de woningzoekende ook zijn inkomstengegevens te controleren. Hier is de woningzoekende zelf verantwoordelijk voor.

3.3 Verlengen van de inschrijving kan via de website. De woningzoekende krijgt hier twee weken voor de vervaldatum per e-mail bericht over. Als de woningzoekende op de vervaldatum nog niet heeft betaald, dan krijgt hij een tweede bericht. Heeft de woningzoekende twee weken na de vervaldatum nog niet betaald, dan stopt de inschrijving. Hiervan krijgt de uitgeschreven woningzoekende via e-mail bericht. Als een woningzoekende binnen een maand na uitschrijving alsnog betaalt, kan de inschrijving hersteld worden met behoud van wachttijd.

3.4. Als de woningzoekende zijn inschrijving niet heeft verlengd, of de verlengingskosten niet betaalt, beëindigt Woonstichting Groninger Huis de inschrijving. Wanneer de woningzoekende zich daarna opnieuw aanmeldt, wordt een nieuwe inschrijving gemaakt met een nieuwe inschrijfdatum. De opgebouwde inschrijfduur van de beëindigde inschrijving is vervallen.

3.5. Verlengen van de inschrijving is en blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de woningzoekende.


4. Beëindiging van de inschrijving

4.1. De inschrijving kan op vijf manieren eindigen:

 • Als de woningzoekende zelf aangeeft dat hij niet meer ingeschreven wil staan.
 • Bij overlijden.
 • Wanneer de woningzoekende verhuist naar een zelfstandige woning die via Woonstichting Groninger Huis is toegewezen. Hierbij vervalt de inschrijving automatisch. De woningzoekende kan zich direct na de verhuizing opnieuw inschrijven.
 • Als een woningzoekende geen verlengingskosten betaalt.
 • Als Woonstichting Groninger Huis fraude van documenten en ingevulde gegevens vaststelt.

4.2. Er zijn twee uitzonderingen op het vervallen van de inschrijfduur:

 • Herhuisvestingskandidaten kunnen zich bij verhuizing naar een andere woning hun opnieuw inschrijven met behoud van hun oorspronkelijke inschrijfduur. Zij moeten hiervoor een verzoek indienen bij Woonstichting Groninger Huis.
 • Bij verhuizing naar een woning in het kader van een tijdelijke huurovereenkomst op basis van wettelijke regels blijft inschrijfduur behouden. Er moet wel een nieuwe inschrijving plaatsvinden.


5. Gebruik van persoonsgegevens

5.1 Als u zich inschrijft als woningzoekende en via ikzoekeengroningerhuis.nl een woning zoekt, dan verstrekt u persoonlijke gegevens en documenten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het matchen aan en het toewijzen van woningen. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder naleving van de voorwaarden zoals vermeld in de geldende en relevante wet- en regelgeving ten aanzien van Persoonsgegevens (thans de AVG).

5.2 Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die hieronder genoemd worden Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden, en maximaal 1 jaar na uw uitschrijving verwijderd uit onze systemen.

Doeleinden

Het primaire doel van de website Ikzoekeengroningerhuis.nl is de bemiddeling van woonruimte van Woonstichting Groninger Huis. Onder deze bemiddeling wordt verstaan het gehele proces vanaf het inschrijven als woningzoekende tot aan het koppelen van een woning aan uw gegevens ná toewijzing. Dit proces bevat elementen als het reageren op woonruimte, het aanbieden van woonruimte en het beantwoorden van vragen. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het zoeken en vinden van een woning zo eenvoudig mogelijk te maken.

Woningzoekenden kunnen zichzelf inschrijven voor een woning van Woonstichting Groninger Huis. Woningzoekenden kunnen hun eigen gegevens steeds invullen en beheren. Iedere woningzoekende is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de vermelde gegevens. Dit geldt nadrukkelijk ook voor het geval woningzoekenden - als gevolg van onjuiste/incomplete gegevens - een woningadvertentie niet getoond krijgen en als gevolg daarvan ook niet op de woning kunnen reageren. De woningzoekenden kunnen dan niet achteraf aanspraak maken op deze woning. Ikzoekeengroningerhuis.nl en Woonstichting Groninger Huis zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Als er geconstateerd wordt dat relevante gegevens onjuist zijn, kunnen de posities op de kandidatenlijsten handmatig worden gecorrigeerd.

De beschikbare gegevens in Ikzoekeengroningerhuis.nl worden ook gebruikt voor analyses t.b.v. een toekomstgerichte woningmarkt in de regio. De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn anoniem en daarmee niet herleidbaar naar personen.

Ontvangers van gegevens

Partijen die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden kunnen toegang hebben tot de persoonsgegevens van woningzoekenden.  Het gaat hierbij om de aanbieder van woonruimte via Ikzoekeengroningerhuis.nl, maar daarnaast ook ServiceSites International B.V. (beheerder van de website), waarmee afspraken m.b.t. privacy en beveiliging zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Uitwisseling van informatie

Als de woningzoekende via Ikzoekeengroningerhuis.nl een woning definitief krijgt toegewezen, dan vervalt diens inschrijving (en die van een eventuele partner) in Ikzoekeengroningerhuis.nl.

De woningzoekende is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige inschrijving in Ikzoekeengroningerhuis.nl.

Communicatie

De communicatie rondom de woonruimteverdeling via Ikzoekeengroningerhuis.nl verloopt via de website en via e-mail. De woningzoekende wordt zelf geacht nieuwe aanbiedingen online te bekijken en te zorgen dat hij/zij bereikbaar is via een juist en actief e-mailadres.  Voor het goed functioneren van het woonruimteverdeelsysteem en voor de toewijzing van woningen worden er in de loop van het proces geautomatiseerd berichten verstuurd. Door het opgeven van een e-mailadres verklaart de woningzoekende zich akkoord om deze systeemberichten, gericht op het vinden en toewijzen van woningen, via e-mail vanuit Ikzoekeengroningerhuis.nl te ontvangen. Tevens verklaart de woningzoekende zich akkoord met het bijhouden van een e-mail logbestand door Groninger Huis. In dit log wordt weergegeven dat een e-mail:

 • bezorgd is
 • geopend is
 • in de spam box bezorgd is
 • etc.

 

Rechten

Het doel en de noodzaak van het vastleggen en verwerken van de gegevens van woningzoekenden staat hierboven beschreven bij ‘Doeleinden'. U hebt, op basis van de AVG, een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevens verwijdering, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar.  Wilt u van één of meer van de in deze alinea genoemde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen via info@groningerhuis.nl. U ontvangt dan binnen 4 weken een reactie

Auteursrecht

Ikzoekeengroningerhuis.nl is een initiatief van Woonstichting Groninger Huis. De site wordt in opdracht van Woonstichting Groninger Huis beheerd door ServiceSites International BV uit Weert. Het auteursrecht op deze website berust bij deze partijen en/of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van de site https://www.ikzoekeengroningerhuis.nl/. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ServiceSites International BV.

Website

Op de website worden bezoekersgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren of marktanalyses uit te voeren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten, zodat wij onze dienstverlening aan woningzoekenden kunnen verbeteren en optimaliseren.

Vragen?

Hebt u vragen over ons privacy statement en de disclaimer? Dan kunt u deze aan ons mailen via info@groningerhuis.nl.

Wijzigingen van dit Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit Statement aan te brengen. Wij adviseren u om dit statement te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

5.3 Als u documenten uploadt ten behoeve van een woningtoewijzing kunt u deze zelf te allen tijde beheren en verwijderen, behalve wanneer deze documenten onderdeel uitmaken van een woningtoewijzingsprocedure. Bij uitschrijving worden alle door u geüploade documenten direct verwijderd uit ikzoekeengroningerhuis.nl.

5.4 Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen, ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, gedeeld worden met andere instellingen.


6. Rechten van de woningzoekenden

De woningzoekende heeft door inschrijving recht op:

6.1. Zorgvuldig beheer van de inschrijfgegevens door Woonstichting Groninger Huis.

6.2. Hulp van corporatiemedewerkers bij inschrijven of reageren.

6.3. Inzage in de inschrijving. Het eenvoudigst gaat dat door in te loggen op www.ikzoekeengroningerhuis.nl. Ook hiermee kunnen corporatiemedewerkers helpen.

6.4. De volgorde van kandidaten wordt bepaald op basis van urgentieduur of inschrijfduur, zoals deze vastliggen in de inschrijvingen.

6.4.1. Reacties van sloopurgente woningzoekenden worden gerangschikt op basis van sloopdatum. En binnen het segment o.b.v. inschrijfduur

6.4.2. Reacties van regulier woningzoekenden worden gerangschikt op basis van inschrijfduur.

6.4.3. Bij sommige woningen kan Woonstichting Groninger Huis afwijken van de kandidatenvolgorde, bijvoorbeeld bij nieuwbouwwoningen. Hierover is in dan ‘lokaal maatwerk' afgesproken tussen de woningcorporatie en de gemeente. De aangepaste regels moeten duidelijk in de woningadvertentie staan.

Verder kan de woningzoekende het volgende verwachten van de woningcorporatie:

6.5. De corporatie adverteert de beschikbare woningen. In de advertentie staat in ieder geval het adres en de huurprijs van de woonruimte. Verder staat er in de advertentie met welke voorwaarden de woning beschikbaar is en eventueel of er sprake is van afwijkende regels bij de toewijzing.

6.5.1. Het aanbod van woningen op de website van Woonstichting Groninger Huis is onder voorbehoud van de juistheid van de woningadvertenties en de uiteindelijke beschikbaarheid van de woningen.

6.5.2. De woningcorporatie kan een advertentie aanpassen of intrekken als blijkt dat er fouten en/of onjuistheden in de advertentie staan, of als de woning onverhoopt niet beschikbaar komt voor verhuur.

6.6. Een woningzoekende kan altijd maar maximaal 1 lopende woningaanbieding hebben

6.7. De corporatie kan een eerste kandidaat de woning weigeren op de volgende gronden:

 • als de positie in de rangorde onrechtmatig is verkregen;
 • in geval van een huur- of andere schuld zonder afbetalingsregeling;a
 • als de kandidaat de afgelopen drie jaren herhaaldelijk voor overlast heeft gezorgd of zich heeft misdragen;
 • als de kandidaat bij een andere corporatie minder dan drie jaar geleden ontruimd is geweest;
 • als de kandidaat toch niet voldoet aan de gevraagde voorwaarden in de advertentie;
 • bij een huurprijs boven de aftoppingsgrens waarbij de woningzoekende geen zekerheid kan geven dat hij zijn huur kan (blijven) betalen.
6.8. Voor het weigeren van een woning, na definitieve toewijzing, worden kosten in rekening gebracht. De kosten zijn € 95,- (prijspeil 2022)


D. Overgangs- en slotbepalingen

1. Deze voorwaarden kunnen eenzijdig gewijzigd worden door Woonstichting Groninger Huis, bijvoorbeeld als veranderde wetten of regels daartoe verplichten. 

2. Wijzigingen worden aangekondigd via de website van Woonstichting Groninger Huis.

September 2021
Gewijzigd op 20 juli 2022

Klik op de link hieronder voor een PDF versie van de inschrijfvoorwaarden:
Inschrijfvoorwaarden Groninger Huis